• 00dni
  • 00godzin
  • 00Minut
  • 00sekund

regulamin zawodów

I. Cele imprezy:
1) Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Szemud.
2) Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Szemud.
3) Promocja Gminy Szemud.

II. Organizatorzy:
1) Stowarzyszenie Ratownictwo Wodne Szemud.

III. Termin i miejsce:
1) StoneMan Triathlon Szemud odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia 2021 roku.
2) Start zawodów nastąpi o godzinie 10:00 – dystans 1/8 IM i o 10:15 – dystans 1/4 IM.
3) Start zawodów nastąpi punktualnie o wyznaczonych godzinach, niezależnie od tego, czy zawodnicy będą znajdować się na linii startu wyznaczonej przez organizatora.
4) Strefa zmian T1 oraz T2 znajdować się będą na ul. Letniskowej w Kamieniu na wysokości kąpieliska gminnego – obie strefy znajdują się w tym samym miejscu.
5) Miejsce startu i mety: plaża nad jeziorem Wysoka, Kamień, gmina Szemud.
6) Parking dla zawodników znajdować się będzie przy ul. Letniskowej (P1) – 800 m od strefy T1.
7) Parking dla zawodników konkurencji dziecięcych po godz. 13:00 znajdować się będzie przy ul. Letniskowej (P2).

IV Dystans i trasa:
1) StoneMan Triathlon Szemud rozegrany zostanie na dystansie 1/4 IM (0,95-45-10,55) i 1/8 IM (0,475-22,5-5,275).
2) Pływanie w Jeziorze Wysoka 1/4 IM – 0,95 km (1 pętla) oraz na dystansie 1/8 IM – 0,475 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 20-22°C. Start wspólny. Pianki dozwolone.
3) Rower na dystansie 1/4 IM – 45 km (2 pętle x 22,5 km) oraz na dystansie 1/8 IM – 22,5 km (1 pętla). Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy na czas wyścigu będzie całkowicie zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
4) Bieg na dystansie 1/4 IM – 10,55 km (4 pętle x 2,635) oraz dla dystansu 1/8 IM – 5,275 km (2 pętle). Pomiar trasy GPS.

V. Warunki uczestnictwa:
1) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w triathlonie.
2) W Triathlon Szemud mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 22 sierpnia 2021 roku ukończą 15 lat oraz uiszczą opłatę startową.
3) Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych.
4) Każda osoba startująca w triathlonie, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
5) W wyścigu sztafet oprócz drużyn składających się z 3 kobiet lub 3 mężczyzn dopuszcza się start drużyn mieszanych składających się z 2 kobiet i jednego mężczyzny lub 2 mężczyzn i 1 kobiety.
6) Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w triathlonie.
7) Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
8) Wstawianie rowerów do strefy zmian tylko w godzinach: 8:15-9:30.
9) Odbiór rowerów ze strefy zmian tylko w godzinach: 13:00-15:00.
10) Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed triathlonem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający.
11) Ze względu na bezpieczeństwo zakazane jest korzystanie ze słuchawek w trakcie trwania zawodów.
12) Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Szemud. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Szemud, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

VI. Zgłoszenia:
1) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl
2) W zapisach obowiązuje limit uczestników: 1/8 IM – 300 osób, 1/4 IM – 300 osób, sztafety – 20 drużyn na dystansie 1/4 IM i 20 na 1/8 IM. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowej puli miejsc dla osób zaproszonych, sponsorów i partnerów imprezy.
3) Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez odpowiednio 300 osób dla 1/8 IM, 300 osób dla 1/4 IM i 20 drużyn dla sztafet 1/4 IM oraz 20 drużyn 1/8 IM, listy startowe zostaną zamknięte. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
4) Zgłoszenie sztafety wraz z wniesieniem opłaty startowej dokonuje kapitan drużyny.
5) W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.
6) Termin zgłoszeń internetowych na stronie upływa w dniu 18 sierpnia 2021 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
7) Biuro zawodów znajdować się będzie: w namiocie organizatora znajdującego się na Kąpielisku Gminnym nad jeziorem Wysoka 84-217 Kamień.
8) Odsprzedaż  Pakietu Startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją.
9) Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodników, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

VII. Opłata startowa
Harmonogram opłat:
– do 31.01.2021 79zł (1/8), 99zł (1/4), 179zł (sztafeta 1/8). 199zł (sztafeta 1/4),
– do 31.03.2021 119zł (1/8), 149zł (1/4), 219zł (sztafeta 1/8). 249zł (sztafeta 1/4),
– do 31.05.2021 159zł (1/8), 199zł (1/4), 259zł (sztafeta 1/8). 299zł (sztafeta 1/4),
– do 31.07.2021 199zł (1/8), 249zł (1/4), 299zł (sztafeta 1/8). 349zł (sztafeta 1/4),
– po 01.08.2021 259zł (1/8), 299zł (1/4), 349zł (sztafeta 1/8). 399zł (sztafeta 1/4).

1) Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Dotpay.
2) Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi,
3) Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika (w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 r). W tym celu należy skontaktować się z organizatorem (rwszemud@gmail.com) i dokonać opłaty manipulacyjnej (100zł) na konto bankowe RW Szemud 03 1600 1462 1869 2226 3000 0001 (tytuł przelewu) „opłata za zmianę uczestnika triathlonu”.
4) Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
5) Każdy zawodnik zgłoszony do zawodów otrzymuje następujące świadczenia:
– numer startowy Chip do pomiaru czasu (zwrotny),
– posiłek regeneracyjny,
– napój,
– medal okolicznościowy na mecie,
– bufet na mecie,
– SMS z wynikiem.

VIII. Pomiar czasu:
1) Pomiar czasu podczas Triathlon Szemud wykona firma The North Event.
2) Punkty kontrolne będą się znajdować: po wyjściu z wody, po wyjściu ze strefy zmian oraz na mecie biegu.
3) Warunkiem sklasyfikowania na mecie jest posiadanie numeru startowego i chipa.
4) Do każdej sztafety przypisany jest jeden chip do pomiaru czasu, który zawodnicy startujący muszą przekazać sobie w strefie zmian.
5) W przypadku zgubienia lub niezwrócenia chipa naliczona będzie opłata w wysokości 200zł. 

IX. Klasyfikacje w Triathlon Szemud:  
1) Generalna kobiet i mężczyzn na dystansie 1/8 i 1/4 IM.
2) W kategoriach wiekowych na dystansie 1/8 i 1/4 IM (w przypadku braku 3 zawodników w danej kategorii wiekowej, zostaną oni przeniesieniu do kategorii młodszej): K/M – 15 15-17 lat (tylko na dystansie 1/8 IM) K/M – 20 18-29 lat K/M – 30 30-39 lat K/M – 40 40-49 lat K/M – 50+ 50+ lat
3) Najlepszy mieszkaniec gminy Szemud K i M.
4) FIT challange- najlepszy zawodnik  o wadze 100kg + (bez podziału na płeć).
5) Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2021 r.
6) Klasyfikacja sztafet na dystansie 1/8 i 1/4 IM (bez podziału na płeć).  

X. Nagrody w Triathlon Szemud:
1) za miejsca I – III w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn – statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe.
2) za miejsca I – III w kategoriach wiekowych pamiątkowe statuetki.
3) za miejsce I w klasyfikacji sztafet oraz w klasyfikacji FIT Challange i najlepszy mieszkaniec gminy Szemud – statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe.
4) Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość i własnoręczne podpisanie protokołu nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody nie zostaną wydane ani w dniu zawodów ani w terminie późniejszym.  
5) Nagrody w klasyfikacji generalnej nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych. Nagrody w klasyfikacjach “FIT Challange” oraz “najlepszy mieszkaniec gminy Szemud” dublują się i są przyznawane dodatkowo, niezależnie od zajętego miejsca w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii wiekowej.

XI. Postanowienia końcowe:  
1) Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
2) Koszty organizacji pokrywają organizatorzy. Środki pozyskane z opłat wpisowych nie rozdysponowane na organizację zawodów, przeznaczone są na cele statutowe Stowarzyszenia Ratownictwo Wodne Szemud.
3) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy osób trzecich m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w triathlonie, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
4) Uczestnicy Triathlon Szemud zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Pożarnej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę triathlonu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
5) Na miejsce triathlonu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas triathlonu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w triathlonie lub wykluczenia go w jego trakcie
6) Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Triathlon Szemud, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
7) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do triathlonu przyjmuje do wiadomości, że udział w zwodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
8) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie triathlonu od momentu startu do zamknięcia trasy określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
9) Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w triathlonie są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
10) Organizator zapewnia depozyt.
11) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
12) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w triathlonie w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie lub w biurze zawodów.
13) W przypadku awarii roweru na trasie zawodów, należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi – w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
14) Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.
15) Zawodników startujących w Triathlon Szemud obowiązują limity czasowe 1/8 IM – 2:10 i 1/4 IM – 4:00. Po ich upływie zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.
16) Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od ukończenia przez zawodnika konkurencji, po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
17) Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia startu zawodów lub ich przerwania w przypadku nawałnicy zagrażającej życiu zawodników.
18) W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 2,5km dla dystansu 1/8 oraz 5 km dla dystansu 1/4.
19) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni na trasie zawodów.
20) Na trasie zawodów zakazane jest wyrzucanie śmieci poza strefami wyznaczonymi i wskazanymi przez organizatora przed zawodami, zarówno w trakcie etapu rowerowego jak i biegowego. Za śmiecenie poza wyznaczonymi strefami, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany wraz ze wskazaniem przyczyny w oficjalnych wynikach oraz dostaje zakaz startu w kolejnych edycjach Triathlonu Szemud.
21) Wszystkich zawodników startujących w Triathlon Szemud obowiązuje niniejszy regulamin.
22) W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi organizatora w strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika.
23) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
24) Dane osobowe uczestników triathlonu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
25) Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w triathlonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
26) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w triathlonie.
27) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Triathlon Szemud – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
28) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
29) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
30) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
31) W wypadku odwołania imprezy w związku z decyzjami administracyjnymi niezależnymi od organizatora, organizator zwraca środki pomniejszone o opłatę manipulacyjną (60zł).